Algemene voorwaarden verkoop elektrische en elektronische toestellen via de webshop


De consument heeft het recht aan KoBa Projects mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.


Ondernemingsgegevens:
KoBa Projects
Bunderswijk 7
8720 Dentergem
BTW BE0873.252.101
E-mail : info@kobaprojects.be
 
1. De elektronische webwinkel van KoBa Projects, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Dentergem (België), BTW BE 0873 252 101,‘KoBa Projects’ biedt haar klanten de mogelijkheid om online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij KoBa Projects. De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden,ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.


2. Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen (recupel, bebat,…)


3. De bijhorende foto kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. De kleurweergave van de foto op uw computerscherm kan mogelijk afwijken van de realiteit. Het kan ook gebeuren dat de aangeboden informatie onvolledig is of niet up-to-date. Wanneer u specifieke vragen hebt, gelieve dan contact op te nemen met ons op het volgende adres info@kobaprojects.be KoBa Projects is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. KoBa Projects is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.


4. Het aanbod op de webshop is geldig zolang de voorraad strekt. KoBa Projects kan te allen tijde producten uit de webshop verwijderen of wijzigen.


5. De consument kan het product aankopen via de webshop. Hiertoe zal de consument een mail ontvangen waarin er vermeld staat hoe de aankoop kan gebeuren. Dit kan enkel gebeuren via overschrijving op de rekening van KoBa Projects. Wanneer de betaling ontvangen is dan neemt KoBa Projects contact op met de klant voor verdere afspraken van afhaling/levering.


6. Levering binnen de 15km van dorpskern Dentergem is gratis. Wanneer het leveradres buiten de 15km ligt dan wordt er een forfait aangerekend van €10,en dit enkel in West-en Oost- Vlaanderen. Bij levering van een toestel op een plaats die moeilijk bereikbaar is via een lift of een trap, en in geval van leverplaatsen boven de 1ste verdieping dient de klant zelf in te staan voor een ladderlift. Op aanvraag van de klant kan KoBa projects hiervoor zelf instaan, maar dit voor een forfaitaire vergoeding. Voor leveringen op het gelijkvloers zorgt de klant ervoor dat er niets in de weg staat.


7. Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover KoBa Projects beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt KoBa Projects zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


8. De consument dient een bijdrage te betalen bij de aankoop van het elektrisch,elektronisch toestel. Dit voor zowel recupel, Bebat, Reprobel,….Deze bijdrage wordt gebruikt voor de recyclage van het toestel/batterij. Meer info vindt u op de desbetreffende websites. Dit zal steeds vermeld worden op de factuur.


9. De verkochte, geleverde goederen blijven eigendom van de firma KoBa Projects tot gehele betaling van de factuur. De consument mag de producten, voordat de eigendom is overgegaan, niet belasten,verkopen, doorleveren of vervreemden. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de consument vanaf het moment van inbezitname.


10. Op vraag van de klant kan het oude toestel meegenomen worden, indien het om een vergelijkbaar toestel. Indien het om een koelkast, diepvriezer,… gaat dient deze leeg te zijn en ontdooid.


11. Wettelijke garantie. Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan KoBa Projects. Elk gebrek dient binnen een termijn van 5 werkdagen na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar.


12. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht en dit aangetekend binnen de 5 dagen.


13. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. De consument heeft het recht aan KoBa Projects mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan KoBa Projects. Goederen met een verkoopsprijs van 50 Euro of meer dienen ons per koerier (DPD, DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd. Dit kan ook terug opgehaald worden door KoBa Projects, maar dan met een kilometervergoeding. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen: gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen, artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd, artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt ( gepersonaliseerd, enz..), artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.


14. De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


15. Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door KoBa Projects om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


16. Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van KoBa Projects. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. KoBa Projects kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.


17. KoBa Projects zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van KoBa Projects bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat KoBa Projects uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk of via mail aan te vragen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, KoBa Projects heeft dus geen toegang tot uw paswoord.


18. KoBa Projects respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op http://www.kobaprojects.be ter consultatie, wijziging of verwijdering.